Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Slovo na úvod
 

  image
 


  

 

image

     image

                                        Русин, Василіан, Павeл Петeр Ґойдіч,ЧСВВ,

                                            пряшівскый єпіскоп (1940-1960)

 

  Modlitba k  blahoslavenému mučeníkovi  Pavlovi Petrovi  Gojdičovi ) image


Relácia  venovaná  jepiskopovi  Pavlovi Petrovi  Gojdičovi, OSBM   
   https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11383/900146?fbclid=IwAR2H6i_9PgdSLxh0ep4_epd_xQ0Uyo7gXRcjfSAAGx3j7E9qaoyMAYYvgxE

 
134 rokov  od  narodenia
  62 rokov  od mučeníckej  smrtí
54 rokov od  prenesenia ostatkov  z Leopoldovského cintorína do Prešovskej katerdály  sv. Jána  Krstiteľa  protoihumenom Baziliánov,
Dr. Mariánom Jánom Potášom, OSBM
4. november 2001  -   2022  -   21. výročie od blahorečenia
17. november 2001 -Prešov -  
slávnostne prenesenie pozostatkov  rusínskeho biskupa - mučeníka  
 
* 17. júla 1888 Ruské Pekľany    17. júla 1960 Leopoldov
  

V galérii významnejších postáv slovenského kresťanského sveta,
ktoré žiaria nad našim skúšaným storočím,
patrí čestné miesto Rusínskemu mučeníkovi gréckokatolíckej cirkvi

 
 vladykovi Pavlovi Petrovi GOJDIČOVI, OSBM,
 
ktorý zomrel ako mučeník vernosti Cirkvi a Svätému Otcovi.

  
     
 
        Je to skutočný svätec našich dní. Celý svoj život staval na láske k Bohu, ktorá sa odzrkadľovala v láske k blížnemu v duchu svojho episkopskeho hesla: 
 
  " BOH ĽUBOV- ĽUBIM JEHO ! -  BOH JE LÁSKA, MILUJME HO !"

    A s touto láskou k Bohu, ale aj k svojmu milujúcemu národu, s bratskou láskou v srdci, v Kristovej láske, viedol skoro štvrťstoročie prešovskú eparchiu a to i v tých najťažších dobách. 
   
Ľud ho považoval a považuje za svätého a hovorí sa, že hlas ľudu, je hlasom Božím. Služobník Boží, episkop Pavel Peter Gojdič, ČSVV bol človekom, ktorý nemal osobných nepriateľov. Lebo aj tí, ktorí ho zo zásady nenávideli, spoznajúc ho bližšie, obľúbili si ho, pomáhali mu, obdivovali ho a kapitulovali pred jeho dobrotou. Na ňom sa splnili Kristove slová:
                                                                                 "Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme." (Mt 5,5)  
 
 Skutočne, svojou tichosťou a pokorou, získal episkop Pavel všetky srdcia, dokonca aj srdcia svojich zarytých, zjavných aj skrytých nepriateľov. 
    Táto skutočnosť sama úplne postačuje na to, aby bol vyvýšený právom na oltár svätých , ako príklad kresťanskej dokonalosti našich čias .
   
Nech aj táto webstránka zo života blaženého episkopa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča,ČSVV, je pre nás vzorom na posilnenie a upevnenie vo viere, v modlitbách na človeka zlatého srdca, bližšie predstaviť osobnosť tohto skromného, ale Bohu celkom odovzdaného svätca, ktorý svojou pokorou, hrdinským životom, silnou vierou a zlatým srdcom si vyslúžil u nebeského otca odmenu - korunu večnej slávy.


 

Existujú hviezdy,  ktorých žiara je na zemi vidieť, aj keď už  dávno vyhasli.

 Existujú ľudia, ktorých jas neprestáva osvetľovať svet,

aj keď už niesú medzi živými.

 Tieto svetlá sú zvlášť jasné,  keď je noc tmavá, osvetľujú ľudskú cestu ...

 a Vladyka Pavel Gojdič  ju osvetľuje.

 


   image
 

   
 
    BLAŽENÝ OTEC A MUČENÍK PAVEL,  PROS BOHA O NÁS !

                          Блаженый отче, мучениче Павле, молі Бога о нас ! 


 

   Modlitba k blahoslavenému mučeníkovi
  biskupovi Pavlovi  Petrovi  Gojdičovi

   
   Blahoslavený Biskup, mučeník Pavol,
ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou
    povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania.
    Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo viery, nádeje a lásky
    v Božie milosrdenstvo.
    Vyprosuj nám svojím  príhovorom u Boha hojnosť milostí,
pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna
  i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov . Amen
 
        MOLITVA- rusiňsky

Proslavlenyj Vladyko-mučeniku Pavle !
Ty čerez svoju smiľisť, ľubov i tverdu viru pidtrimuval virknikiv svojoj eparchiji
 v ťažkych rokach prenasľiduvaňa.
Svojim terpiňom i smerťov u vjaznici jes javno svidčiv o viri,
ľubvi i o naďiji na Bože miloserďa.
Svojima molitvami ku Hospodu Bohu nam vyprošaj bohatstva blahodatej,
   micnu viru i natchnenu ľubov,
štoby i my svojim žyvotom proslavili predostojnoje imja

 Otcja i Syna i Svjatoho Ducha , teper i navse i na viky - vikov. Amiň
 

       image