Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Všetci šírme posolstvo lásky...
 

image

 

VŠETCI ŠÍRME POSOLSTVO LÁSKY

 audio - vianočný  príhovor  biskupa  Pavla Petra Gojdiča,OSBM (1819 KB)    image

  image

 

Dnes sa mi spĺňa moje staré vrúcne želanie. Dnes môžem k vám, drahí mo­ji bratia a sestry, žijúci v Amerike, prehovoriť živým slovom.

Najprv vám čo najsrdečnejšie ďakujem za mnohé a štedré dary, ktoré ste nám tak ochotne na naše náboženské, národné a kultúrne snaženia poskytovali a za ktoré môžem vás pri príležitosti sviatku Narodenia Pána  (Roždestva Isusa Christa) čo najsrdečnejšie pozdraviť' slovami svätej východnej cirkvi: Christos raždajetsja! A vy mi odpovedáte: Slavite jeho!

  Tento milý sviatok lásky, kedy sa ne­bo i zem navzájom spájajú, lebo naro­dil sa Boží Syn, znížil sa k nám, sľúbený Mesiáš sveta prišiel k nám z nebies, aby spasil svet. Prišiel, aby ukázal rozdiel medzi Bohom a človekom, aby znovu otvoril zatvorené brány raja pred nami. Keď naše biedne, ale pobožné Podkarpatské obkolesené dediny sa ozývajú piesňami Narodenia a koledami, keď v našich drevených a slamou pokrytých domoch sa veselo bavia nevinne, bystro a poslušne, v tom radostnom a sviatočnom čase prichádzam k vám, drahí bratia a sestry, aby som vám zaželal najradostnejšie a najblaženejšie sviatky Narodenia. Som presvedčený, že ich budete mať, ak splníte úlohu, ktorú vám ohlásili anjeli zvestovatelia slovami:  “Sláva na vý­sosti Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.”

Vzdávajte Bohu slávu, lebo od neho pochádza a jemu patrí všetka slá­va, česť a poklona, nášmu Stvoriteľovi, nášmu Vykupiteľovi, nášmu Pánovi, najlepšiemu Otcovi.  Ale vzdávajte ju nielen slovami, ale aj skutkami. Plňte vôľu Božiu!  Prijmite jeho posolstvo, predovšetkým posolstvo lásky, lebo proti tejto láske k blížnym sa mnohí z vás v posledných rokoch veľmi previnili.  Ale keď sa pri zvestovateľských jasliach pomerili i najväčší nepriatelia a prerušili rozbroje a odpustili si navzájom,urobte tak aj  vy. Zastavte nešťast­né medziľudské a bratovražedné spory,ktorým nešťastné prepadávajú duše,  osud cirkvi i národa.   Prebuďte sa, spamätajte sa, kým nie je neskoro! 

Pri vianočnom stromčeku si podajte ruky, nech medzi vami nastane dávna jednota,mier a láska, nech bude opäť jedno stádo, jeden pastier, ktorému Isus Christos odovzdal kľuč od večného života a jediné on, a nikto iný, nemá právo otvárať a zatvárať dvere nebeské­ho Kráľovstva. Len vtedy budete mať skutočne veselé, radostné sviatky, bude­te si vážiť' pokoj, blaženosť', a teda i štedrosť srdca, a budete môcť zaspievať: Čas radosti, veselosti, svetu nastal nyní.  Tuto jedinečnosť' -mier, pokoj a lásku ako zvestovateľský dar - vám všetkým želám a vyprosujem od malého Isuska.

A zvlášť pre vysokoctených duchov­ných otcov vyprosujem veľa božej priazne, múdrosti, trpezlivosti i apoštolskej horlivosti, aby im zverených veriacich múdro sprevádzali na ceste spásy.

Pre veľaváženú inteligenciu vyprosu­jem pevnosť, stálosť' vo viere, aby med­zi Scylou a Charybdou moderného ate­istického sveta nezakolísali, nezaváha­li, ale vydržali až dokonca v pravdivej katolíckej viere. 

Pozdravujem Vás, rodičia,  a prosím, aby ste svoje deti vychovávali v zbož­nosti nielen preto. že je to vaša povinnosť, ale i preto, lebo len tak z nich bu­dete mať skutočnú radosť.

Pozdravujem Vás, drahí, a obraciam vašu pozornosť' na biedneho Isuska v jasliach, v úbohej chladnej, tmavej, mokrej maštali a prosím vás, aby ste si uvedomili, že bieda nemusí byť najväčším zlom,keď i sám Isus sa chcel stať biednym. Ak budete spokojné žiť vo vôli Božej,úbohosť sa tak stane studnicou večného bohatstva.

  Pozdravujem Ťa, drahá mládež i ma­lé deti, a prosím vás, využite jar svojho života tak, aby leto a jeseň vám priniesli sladké ovocie. A dočkáte sa ho len vtedy, ak budete poslušní, čistí, ne­vinní a usilovní.

Malé betlehemské Dieťa nech Vám prinesie vzájomnú lásku, mier, pokoj, radostné a požehnané sviatky Naro­denia  (Roždestva Isusa Christa).  

Z plného srdca Vám udeľujem archijerejské požehnanie.

+ Chváľte Hospoda našohoho Isusa Christa a milujte Otca, ctite si Svjataho Ducha, nech bude stá­le s vami. Amiň!

image

Z  rozhlasového prejavu vladyku Pavla Petra Gojdiča,ČSVV

americkým gréckokatolíkom – Rusínom/Slovákom/Ukrajincom

pri príležitosti vianočných sviatkov Roždestva Isusa Christa  /Narodenie Pána /   r.1937