Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Nariadenie vedenia prešovskej eparchie

 


 

       

 

 

+

NARIADENIE
      Vedenia prešovskej eparchie
   a 
Apoštolskej administratúry Mukačevskej eparchie v Prešove
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


              Rok: 1940                                                                                                   Číslo: IX.

                                       Č.: 3700/1940

 

 

Vysokoprepodobnému duchovenstvu!

 

Všetkým je známe, že na konci tohto roka sa pripravuje sčítanie obyvateľov.

Pretože kvôli chybným štatistickým údajom sa udialo príliš veľa zla a nespravodlivosti, Slovenská vláda si želá, aby toto sčítanie obyvateľov bolo uskutočnené pravdivo a fakticky čo najzodpovednejšie.

Vysokoprepodobní otcovia duchovní, ráčte poučiť svojich veriacich o dôležitosti tohto sčítania obyvateľov, o nebezpečenstve dôsledkov, ak by sa pri tomto sčítaní zopakovali staré chyby a ráčte ich vyzvať, aby sa každý náš veriaci zapísal ako ten, kto v skutočnosti je; ak je Slovák nech sa stará o to, aby bol zapísaný ako Slovák, ak jeRusín resp.Nemec, Maďar, nech bude zapísaný ako Rusín, resp. Nemec alebo Maďar; no nech sa každý presvedčí, či je zapísaný ako ten, kto v skutočnosti je.

Vzhľadom na to, že aj napriek tomu, že všetci patríme k jednému veľkému Ruskému kmeňu, naši ľudia užívajú rôzne názvy: rusín, rusnak, russkij, podkarpatskij ross, ukrajinec atď., čo nás bezdôvodne delí a oslabuje, preto Vás veľmi prosím, aby sme sa kvôli jednote pri najbližšom sčítaní obyvateľstva všetci dali zapísať ako Rusín, ako Rusínka, tak ako nás nazval náš otec Duchnovič („Ja rusyn byl, jesm i budu“), ako spievame v našej hymne „Podkarpatskije rusyny ostavte hlubokij son“.

Prešov,  dňa 21. X. 1940

 

                                                  +  Pavel, 

                                                                                                                                                    episkop prešovský   apoštolský administrátor Mukačevský