Biskup  Pavel Peter GOJDIČ‚OSBM - mučeník

Prešov sa lúčil s Vladykom Jánom Hirkom
 

Zomrel vladyka  Ján Hirka,

 gréckokatolícky emeritný prešovský biskup

image
 *  1923         -          + 2014
 
 
 
 
 
 


 

  V Prešove   10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby.

   Mons. Dr. h. c. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach v okrese Prešov. Za kňaza bol vysvätený blahoslaveným Vasiľom Hopkom 31. júla 1949 v Prešove. V rokoch 1950 až 1968, kedy bola totalitným režimom Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu zakázaná, zostal verný Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Preto bol prenasledovaný a väznený. Od 20. decembra 1968 bol počas celého ťažkého obdobia totalitného režimu ordinárom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra 1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.
    Počas svojho dlhoročného pôsobenia vo vedení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a potom na Slovensku sa zaslúžil o jej rozvoj. Okrem iného má zásluhu na majetkovom vyrovnaní Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi, 2. júla 1995 privítal v Prešove pápeža Jána Pavla II.. Počas pôsobenia Mons. Jána Hirku bol blahorečený jeho predchodca prešovský biskup mučeník Pavel Peter Gojdič OSBM a prebehla aj podstatná časť beatifikačného procesu svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka.
     Zaslúžil sa o zriadenie Gréckokatolíckej teologickej fakulty a gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, čím zabezpečil možnosť študovať oveľa väčšiemu počtu bohoslovcov, než tomu bolo počas totality v Bratislave. Tak postupne do farností prichádzali kňazi. Pod jeho vedením sa Gréckokatolícka cirkev stala životaschopnou v nových demokratických podmienkach jej existencie.

zdroj:  www.grkatpo.sk
 
image     Vladyka Ján Hirka koncom minulého roka pri príležitosti svojho 90 jubilea vydal knihu pod názvom: Pod ochranou Márie – Pastierv službe Cirkvi,  v ktorej opísal osobne svedectvo zo svojho 35 ročného pôsobenia kedy viedol Gréckokatolícku Cirkev ako ordinár,  neskôr ako sídelný biskup Prešovskej eparchie. 

    Svoj život, prácu, obetu i službu v neľahkej dobe vedenia tejto Cirkvi , ale predovšetkým službe k Bohu dokončil pre svoje Vzkriesenie slovami : „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.“ 2 Tim. 4,7-8

                                        www.youtube.com/watch?v=xJzjdc2qxJw

                              -   tv dokument Biskup Hirka

                                                                                   

 

VIČNAJA  PAMJAŤ , BLAŽENYJ  POKOJ !